ห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์

รายระเอียดการให้บริการ

1.คลินิกทารกแรกเกิด                     8.คลินิกโภชนาการ

2.คลินิกโรคไต(เด็ก)                      9.คลินิกโรคผิวหนัง

3.คลินิกเด็กดีไม่มีโรค(ฉีดวัคซีน)       10.คลินิกโรคติดเชื้อ

4.คลินิกพัฒนาการ                        11.คลินิกโรคหัวใจ

5.คลินิกโรคประสาทและสมอง          12.คลินิกต่อมไร้ท่อ

6.คลินิกระบบทางเดินหายใจ            13.คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง

7.คลินิกระบบทางเดินอาหาร            14.คลินิกเด็กทานยาก