ห้องตรวจสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

รายระเอียดการให้บริการ

  1. ห้องตรวจสูติศาสตร์
  2. ห้องตรวจนรีเวชวิทยา

วัน – เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 11.00 น.

คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ : จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 10.00 น. (15 คน ต่อวัน)

คลินิกนอกเวลาราชการ : งดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

ห้องตรวจสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ 

โทรศัพท์ 037-395085-6 ต่อ 10277-8