ห้องตรวจสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

รายระเอียดการให้บริการ

  1. ห้องตรวจสูติศาสตร์
  2. ห้องตรวจนรีเวชวิทยา

วัน – เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 11.00 น.

คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ