โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับอาการนอนกรน

และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น ปี 3 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์