ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันทนา ชุมช่วย ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมาศักดิ์ พุทธศักราช 2565 ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม และขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มา ณ โอกาสนี้