ทีมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา นำเสนอผลงานวิชาการ

ในการประชุมวิชาการ “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย” จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการคัดเลือกผลงาน 1 ใน 36 ผลงาน จาก 100 ผลงานที่เข้าประกวด จากโรงพยาบาล ในโครงการ 2P Safety Hospital ทั่วประเทศ