ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด เพื่อให้สามารถวินิจฉัยทารกที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Asphyxia) และบอกวิธีการป้องกันและดูแลทารกกลุ่มนี้ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดตามมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สามารถสร้างทีมกู้ชีพทารกเพื่อการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ SIMS ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2565