ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

เป็นประธานกล่าวต้อนรับสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ในการประชุมชี้แจงและติดตามการรายงานผู้ป่วย ผู้พบเชื้อ และผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ Application Progarm Interface (API) จ.นครนายก เพื่อจัดทำและปรับปรุงระบบการรายงาน ติดตามการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ทั้งคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและประชุมในครั้งนี้ฯ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565