ดร.ประภาดา วัชรนาถ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการพยาบาล

,คุณอัมพร บุญบุตร รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหารือ เพื่อกำหนดเกณฑ์การส่งต่อแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเข้าถึงบริการและการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยระดับตติยภูมิ ในกลุ่มโรคสำคัญได้แก่ Stroke, Sepsis, STEMI ให้การส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลมีระบบการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 9 กันยายน 2565