ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการ บดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ วันที่ 19 กันยายน 2565