รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ฯ

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 กันยายน 2565