ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร

เป็นประธานพิธีมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุ จำนวน 3 ท่าน โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน ตัวแทนหน่วยงาน ของผู้เกษียณอายุ ได้มอบให้ในวาระการเกษียณอายุ ซึ่งบรรยากาศในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 กันยายน 2565