ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดี

“ทีมนำทางคลินิกอายุรศาสตร์” ในการนำเสนอผลงานคุณภาพ และได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2022 Award “OUTSTANDING” “Improving Care of COPD patients using “Total Care Model through Clinical Lead Team” โดยมีคุณกนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร รักษาการแทน หัวหน้างานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนในการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย