งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการจิตสาธารณะ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อมนครนายก โดยมี บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสนับสนุนโครงการฯ และร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อมนครนายก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อมนครนายก วันที่ 27 มกราคม 2566