คุณอัมพร บุญบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาระบบเฝ้าระวังทางระบบวิทยาและทบทวนข้อมูลเวชระเบียนโรคเมลิออกด์โดสิส จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา และบริหารจัดการทีมสำหรับแพทย์ หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนโรคหลัก FEMT รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบเฝ้าระวังโรค และขั้นตอนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มกราคม 2566