ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว

ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโครงการ “ออกแบบโรงพยาบาลเพื่อการใส่ใจดูแล”เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฯ ด้วยแนวคิดมนุษย์วิทยาร่วมกับแนวคิด Design thinking โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนการแพทย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และกล่าวปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566