ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ

ร่วมต้อนรับ Professor Rudy Leon DeWilde, The President of European Society for Gynecologic Endoscopy และ Dr.Rajesh Devassy เข้าเยี่ยมสำรวจห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ณ หอจดหมายเหตุ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566