ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

เป็นประธานเปิดโครงการจิตสาธารณะ Big Cleaning Day ศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่รอบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566