งานพัฒนาคุณภาพ รพ. ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis : RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย” ในโครงการ 3P Safety Hospital ณ ห้องเรียน PBL ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566