โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณวิส อัศวุตมารกุร

ในโอกาสมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสมปอง ประดับมุข รักษาการแทน หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566