วิสัยทัศน์และพันธกิจ

DSCF6480

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

พันธกิจ

1.   บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล
2.   การเรียนการสอน
3.   วิจัย
4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม