วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

(1) บริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล พัฒนาโรงพยาบาลเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่รวมถึงปัญหาของประเทศ
(2) สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(3) ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล
(4) ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี